Garantie & Support


Garantie

Wijnpaal hanteert te allen tijde de garantievoorwaarden zoals vermeld op deze website, nu 2 jaar garantie op ons gehele productaanbod. De garantie geldt niet wanneer er sprake is van slijtage, deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, (pogingen tot) reparatie door derden, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade en verontreiniging. De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van Wijnpaal. Deze door Wijnpaal aangeboden garantieregeling, doet niets af aan de rechten van de klant, die het kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Aanspraak op de garantie kan men uitsluitend maken indien men direct na constatering van het defect – doch uiterlijk binnen een jaar na levering door verkoper schriftelijk – dan wel per e-mail contact opneemt met Wijnpaal.

Wijnpaal is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Wijnpaal. Wijnpaal is nimmer aansprakelijk voor gevolg-of bedrijfsschade, indirecte schade en winst-of omzetderving. Indien Wijnpaal om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Mochten er vragen zijn m.b.t. bovenstaande, neem dan gerust contact met ons op

Onjuiste maat

Indien de maat van de geleverde Wijnpaal verschilt met de opgegeven maat, neem dan contact met ons op.

Herroepingsrecht

Op maatwerk geldt geen herroepingsrecht, omdat de producten naar jouw wensen en specificaties worden geproduceerd. Mocht er toch onverhoopt verkeerd gemeten zijn, neem dan contact met ons op. Wij zullen dan altijd proberen mee te zoeken naar een gepaste oplossing. Stuur nooit zonder overleg een Wijnpaal retour. Neem altijd vooraf contact op met ons.

Heb je een Compact Six wijnrek of Wijnpaal Industrial en ben je er niet blij mee? Heel jammer, maar neem even contact met ons op alvorens je deze terug stuurt. Is er iets anders met jouw Compact Six wijnrek of Wijnpaal Industrial, bijv. schade, neem dan ook eerst contact met ons op. In het geval van een normale retourzending brengen wij 6,95 euro retour/verzendkosten in rekening.

Klachten

Wij vinden het belangrijk dat klanten helemaal tevreden zijn over onze producten en service. Mocht je onverhoopt toch een klacht hebben, neem dan altijd direct per mail contact met ons op. Wij zullen er alles aan doen deze klacht naar tevredenheid op te lossen. Is de klacht na beantwoording van de mail niet verholpen? Stuur de klacht dan onder vermelding van naam, adres, woonplaats en bestelnummer naar onderstaand adres. Zodra we het schrijven hebben ontvangen, sturen wij direct een ontvangstbevestiging. Een inhoudelijk antwoord volgt binnen vijf werkdagen.

  • Levyties VOF – Wijnpaal
  • t.a.v.: Klantenservice
  • Loovebaan 35
  • 5712 JV Someren

Communicatie

Verkoper is niet aansprakelijk voor verkeerde, dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en overige mededelingen als gevolg van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en verkoper of tussen verkoper en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en verkoper.

Copyright

Op de inhoud en vormgeving van de webshop www.wijnpaal.com rust auteursrecht. Dat geldt voor alle afbeeldingen (tenzij openbaar gemaakt door producent of distributeur van de gefotografeerde producten) en teksten of delen van teksten. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient vooraf schriftelijke toestemming te zijn verkregen van www.wijnpaal.nl. Indien toestemming hiervoor niet is gegeven en het copyright van Wijnpaal wordt geschonden, dan onderneemt www.wijnpaal.com hier altijd actie op.